مجله کودک 80 صفحه 18

اصلاً هم ناز نیست خیلی هم بی­ادبه اِ ،مگه می­شه بچه چهارماهه بی­ادب باشه؟ بیا بریم... ...بریم تو حیاط، من یه نقشه خوب دارم به به ، چه عطری ، چه بویی! حسابی ادب می­شه بیا نزدیکتر با مشت بزنم تو چونه­ت گوگولی ، گوگولی مگولی!

مجلات دوست کودکانمجله کودک 80صفحه 18