مجله کودک 81 صفحه 10

شعر دوست برای آن دخترک عراقی که هنگام هجوم سربازان آمریکایی به خانه اش، از ترس می لرزید. شعر آتش بچه های عراقی چه کردند؟ گریه از ترس، وقتی که غولان تانک را وارد کوچه کردند بچه های عراقی چه دیدند؟ دیوها را که از روی دیوار داخل خانه هایشان پریدند

مجلات دوست کودکانمجله کودک 81صفحه 10