مجله کودک 81 صفحه 22

لبخند دوست روزنامه دیواری خانوادۀ ما سرمقاله چقدر بد است که آدم زود قضاوت کند! احتمالاً وقایع روزنامه دیواری هفته پیش را به خاطر دارید. در آخرین بخش اخبار هفته قبل، از اقدام خونین و خطرناک مادر خانواده خبر دادیم اما بعدش خیلی زود فهمیدیم که اشتباه کرده بودیم! ما فکر کرده بودیم که مادر، کارد تیز آَشپزخانه را برای بریدن گوش بچه ها برداشته، اما بعد که مادر به طرف سبد سیب زمینی و پیاز رفت! دریافتیم که ایشان قصد چنین جنایتی را ندارد، بلکه فقط برای متفرق کردن جمعیت معترض، می خواهد از گاز اشک آور استفاده کند! خدا خیرش بدهد، حالا ادامه اخبار را بخوانید. سردبیر (طوطی سخنگو) جمعیت! متفرق می شود تظاهرکنندگان (شامل خواهر و برادر خانواده) وقتی که از بریده نشدن گوش خود توسّط مادر مطمئن شدند، نفس راحتی کشیدند و به تحصّن خود ادامه دادند. مادر هم در کمال خونسردی کنار آنها روی زمین نشست وسینی پیاز را مقابل روی خود گذاشت و مشغول پوست کندن پیازها شد. هنوز چند لحظه نگذشته بود که خواهر و برادر، سوزش شدیدی در ناحیه چشم احساس کردند و سیل اشک از چشمانشان جاری شد. آنها اول پوست کلفتی کردند و به تظاهرات ادامه دادند. ولی وقتی که مادر بلند شد و یک سینی دیگر پر از پیاز آورد، جمعیت به سرعت متفرق شد و هر کسی به طرف اتاق خودش دوید.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 81صفحه 22