مجله کودک 81 صفحه 35

نیایش ای خالق توانا ، وقتی که متوجه می شوم چقدر مرا دوست داری، و همیشه با من هستی، جرأت می کنم تا درباره ترسیدن با تو حرف بزنم، چون توآن را درک می­کنی و به من نمی خندی. پس به من شجاعت بده اما نه فقط برای امروز برای فردا هم.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 81صفحه 35