مجله کودک 89 صفحه 11

با آن که دل تو را شکستند با تهمت وکینه، دشمنانت هرگز ز لبت جدا نمی شد لبخند قشنگ و مهربانت بعد از تو امام غصه می خورد با یاد تو و دل زلالت امروز ولی کنار اویی در باغ بهشت، خوش به حالت افشین علاء 11/3/82

مجلات دوست کودکانمجله کودک 89صفحه 11