مجله کودک 89 صفحه 24

فرهنگ دوست ذخیره های فرهنگی کشور ما سرزمین شعر و ادبیات است. فرهنگ ما نیز از ادبیات و شعر تاثیر زیادی گرفته است. برای حفظ فرهنگ و هویت ایرانی، باید ازگنجینه ادبیات و شعر کشورمان اطلاعات کافی داشته باشیم. مثنوی مولوی یکی ازگنجینه های فرهنگی کشور ماست.جالب آنکه بسیاری از اشعار و حکایت هایی که در این کتاب آورده شده به طور طبیعی وخود به خود مورد علاقه شماست. مثلاً مولوی از جانوران برای بیان حکایت ها استفاده می کند. داستان شیر وخرگوشی که در آن خرگوش، شیر را فریب می دهد، به سر چاه می برد و شیر با دیدن تصویر خود در چاه سرنگون می شود. یا حکایت روباه و طبل که در آن روباهی که از جنگل می گذرد در کنار درختی طبلی می­بیند. باد بر شاخه ها می وزد و بر طبل می کوبد. روباه که فکر می کند جانوری با چنین صدای بلند، حتماً گوشت لذیذی دارد، به آن حمله می کند، اما جز پوست پاره چیزی به دستش نمی آید. برخی حکایت ها را مولوی از داستان های کوچه و بازار گرفته است.در بعضی داستانها، مولوی از زندگی پیامبر اسلام (ص) و قصه های قرآنی استفاده می کند. در هر حال، بیش از300 حکایت در این اثر ارزشمند وجود دارد که هر چند بیشتر آنها جنبه عرفانی دارد، یعنی برای نشان دادن راهی به سوی حق نوشته شده است، اما با مطالعه کتاب هایی که از مثنوی برای کودکان جمع آوری و خلاصه نویسی شده است،می­توانید به گنجینه فرهنگی و ادبی خود اضافه کنید. ما فکر می کنیم در جهانی که فرهنگ های مختلف در حال مبادله کردن اطلاعات خود هستند و بعضی از آنها با هجوم فرهنگی، به صورت یک طرفه سعی می کنند فرهنگ های دیگر را تحت تاثیر قرار دهند، یکی از کارهای مهم ما استفاده درست از ذخیره های فرهنگی خود است که در ادبیات، دین و ... به مقدار زیاد وکافی وجود دارد. شما چه فکرمی کنید؟

مجلات دوست کودکانمجله کودک 89صفحه 24