مجله کودک 92 صفحه 14

ورزش دوست پرونده یک ورزش فوتبال تقریبا همه قبول دارند که انگلستان، زادگاه فوتبال است. اما حدود ۳۰۰۰ سال پیش در چین بازی شبیه فوتبال وجود داشت که «تسوچو» نام گرفته بود. («تسو» یعنی شوت کردن و «چو» به معنای توپ است.) ژاپنیها هم بازی مشابهای به نام «کماری» انجام میدادند و از دو ساقه چوب درخت بامبو به عنوان دروازه استفاده میکردند. تشکیل فیفا از همان شروع بازیهای فوتبال، نیاز به محلی که قوانین و مقررات بازی را هدایت کند. وجود داشت. سرانجام در سال ۱۹۰۴، فدراسیون بینالمللی فوتبال یا فیفا ایجاد شد. بعد از آن که فوتبال بیشتر گسترش یافت و در آمریکای جنوبی هم تیمهای فوتبال تشکیل شد. تعداد اعضاء فیفا زیادتر شد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 92صفحه 14