مجله کودک 92 صفحه 16

دانش دوست خورشید و خانوادهاش مترجم: مهرداد تهرانیان راد خورشید معروفترین ستارهای است که میشناسیم و میدانیم که برای خودش، خانوادهای از سیارات دارد. فاصله ما از خورشید حدود ۱۵۰ میلیون کیلومتر است که اگر نزدیکتر بودیم. زنده زنده کباب میشدیم. خورشید و اعضای خانوادهاش از یک ابر گازی و غبار درست شدهاند، اما چنان از هم فاصله دارند که با سریعترین هواپیما ۶۵۰ سال طول میکشد تا به دورترین عضو خانواده که «پلوتو» نام دارد برسیم. هنگامی که ماه به طور مستقیم بین ما و خورشید قرار گیرد، مانع رسیدن نور خورشید به قسمتی از زمین میشود. وقتی خورشید به طور کامل، پشت ماه پنهان شد، به آن «کسوف» یا خورشیدگرفتگی میگویند. در این حالت، خورشید به صورت حلقهانگشتری غولآسایی به نظر میآید. کسوف یا خورشید گرفتگی ابرهای غول آسایی از گاز گداخته به نام زبانه های خورشیدی به خارج پراکنده می شوند. لکه های روی خورشید جاهایی هستند که خنک تر هستند و گازهای تیره رنگ دارند. به انفجارهای ناگهانی گاز گداخته «شراره» می گویند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 92صفحه 16