مجله کودک 92 صفحه 24

فکر دوست گوشواره کاغذی فکر دوست این شماره مخصوص دختر خانمهاست. شما عزیزانی که دوست دارید برای خودتان یا عروسکتان یک گوشواره کاغذی زیبا با طرح صدف درست کنید. این صفحه را بخوانید. وسایل مورد نیاز: کاغذ کادو با طرح دلخواهتان (اگر از کاغذ کادوهای براق و زرورقی استفاده کنید. گوشواره زیباتری خواهید داشت) مداد ـ خطکش ـ قیچی ـ نوار چسب سوزن و پیچ پشت گوش (مخصوص گوشوارهها، برای این مورد، میتوانید از گوشوارههای کهنه و یا گوشوارههای چسبان خودتان هم استفاده کنید. حتی یک حلقه نخ هم میتواند گوشواره شما را نگاه دارد.) روش کار: ۱- دو قطعه کاغذ کادو به شکل مستطیل با عرض ۵ سانتیمتر و طول ۱۲ سانتیمتر تهیه کنید. هرکدام از این کاغذها، یک لنگه گوشواره شما را خواهد ساخت. از طول مستطیل را نصف کرده، از روی خط تا بزنید. ۲- یک خط مورب (اریب) از گوشه لبه تا شده تا ضلع مقابل (مانند شکل) با مداد بکشید. روی خط را با قیچی برش بزنید. ۳- حال مدل بادبزن کاغذتان را تا بزنید بهاین شکل که: کاغذتان را از وسط تا بزنید و دوباره روی همان تا از وسط یک تای دیگر بزنید. حالا تمام تاها را باز کنید تا کاغذ کاملا صاف و مسطح قرار بگیرد. روی خطوطی که از تای کاغذ برجا مانده یک تا از رو، و یک تا از زیر (مدل بادبزن) بزنید.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 92صفحه 24