مجله کودک 92 صفحه 26

سرگرمی دوست مستطیلها در نقاشیها و طراحی ها مستطیلها در فضای اطراف ما بسیارند. اگر کمی به شکل اشیاء یا اجسام دقت کنید، میتوانید مستطیلها را در آنها ببینید. خانهها، اسباب و اثاثیهها و حیواناتی که تصاویرشان در زیر آمده، همه نمونهای از شکل مستطیل را درخود دارند. بدن انسان و دستها و پاها هم به شکل مستطیل طراحی میشوند. اگر به اندازه مناسب مستطیلهایی (به جای دستها، پاها و بدن) بکشید و اطرافشان را ببرید، یک دایره هم برای سر طراحی بفرمایید و همه این قطعات را مانند شکل با پونزهایی که لولایی هستند و میچرخند (برای این کار میباشند) به هم وصل کنید، یک آدم خواهید داشت که میتواند دست و پایش را حرکت بدهد. میتوانید با آن خودتان و دوستانتان را مدتی سرگرم کنید. بازی با سکهها ۱۲ سکه کوچک یک اندازه (مانند شکل) روی میز به شکل مربع بچینید: همان طور که میبینید ۴ سکه در هر ضلع این مربع، قرار خواهد گرفت. حالا با همین ۱۲ سکه، یک مربع دیگر طوری طراحی بفرمایید که در هر ضلع این مربع ۵ سکه قرار بگیرد. به نظر شما آیا چنین چیزی ممکن است؟ پاسخ سرگرمی شماره گذشته: معمای تصویرهای پنهان

مجلات دوست کودکانمجله کودک 92صفحه 26