مجله کودک 92 صفحه 27

جدول مربع های دوقلو این 2 مربع که می بینید، کاملاً شبیه هم هستند. علایمی را در بعضی از خانه های آنها می بینید که هر علامت، یکی از حروف فارسی مشترکی را (که در هر دو جدول وجود دارد)، نشان می دهد. این علایم به شما کمک می کند که اگر یک جدول را حل کنید، حرف مربوط به هر علامت را پیدا کنید و در جدول دوم قرار دهید. به طور مثال خانه هایی که در آنها دایره قرار گرفته ، چه در جدول اول و چه در جدول دوم نشان دهنده یک حرف فارسی است. با حل این خانه ها در جدول اول، می توانید حروف مربوط به آنها را با توجه به علامتشان، در جدول دوم قرار دهید. با توجه به این راهنمایی ما مشخص نمی کنیم که هر شرح زیر مربوط به کدام جدول است. شما خودتان باید شرح هر جدول را پیدا کنید. افقی 1. کاشف آن ، زکریای رازی است. 2. مقصود و هدف. 3. شهر باقلوا و قطاب. 4. عملی حرام که در آن، شخصی برای درست شدن کارش، (بر خلاف قانون)پولی به کسی بدهد. عمودی 1.به معنی فرمانده سپاه و از القاب حضرت علی (ع). 2. لرزیدن. 3. کلمه ای فرانسوی به معنای هدیه. 4. تکیه دادن خودمانی به بالش یا متکا. افقی 1. روحانی دین مسیحیت 2. در امان و آسوده خاطر 3. جواب «های»! 4. خانۀ حیوانات عمودی 1. تنبل و سست. 2. فصیح و بلیغ. 3. سمت راست. 4. ریگ نرمی که همراه با ماسه، در بیشتر سواحل دریاها یافت می شود. پاسخ جدول شماره گذشته جدول میوه های تابستانی رمز جدول: اوقات فراغت

مجلات دوست کودکانمجله کودک 92صفحه 27