مجله کودک 92 صفحه 31

هنر دوست عنکبوت شارلوت ۲ ممکن است شما کتاب دنیای شگفتانگیز شارلوت را خوانده باشید. اما به تازگی فیلمی از روی این داستان که نوشته «ای. بی.وایت» است ساخته شده است. در عنکبوت شارلوت ۲، باز هم ماجراهای «ویلبر» دنبال میشود. در داستان اول، شارلوت که یک عنکبوت است، زندگی ویلبر را که یک خوک است، نجات میدهد. شارلوت ویلبر را خیلی دوست دارد. اما در داستان جدید که شارلوت رفته، ویلبر باید دوست جدیدی پیدا کند. خوشبختانه «کاردیگان» بره کوچکی که تازه به مزرعه آمده، با ویلبر دوست میشود. اما کشاورز صاحب مرزعه تصمیم دارد تا «کاردیگان» را بفروشد. از این به بعد، ویلبر با کمک ۳ تا از دوستان شارلوت برای نجات دوست جدیدش وارد ماجراهای جالب و هیجانآوری میشوند. این فیلم جدید ماجراهای ویلبر را در بیرون از محل زندگی اصلیاش دنبال میکند و ماجراهای پیدرپی که اتفاق میافتد. آن را دیدنیو جذاب کرده است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 92صفحه 31