مجله کودک 92 صفحه 35

الیاس غلامی دلجومنش، 11 ساله، از رشت محبوبه باستانی، 12 ساله ، از تهران شکوفه اسماعیلی، 10 ساله، از تهران ریحانه برق جلوه، 9 ساله، از تهران حسین شیشه بر، 12 ساله، از اهواز شکوه بیرانوند، 11 ساله، از خرم آباد

مجلات دوست کودکانمجله کودک 92صفحه 35