مجله کودک 104 صفحه 15

3- یک توپ کاغذی را با یک چسب قوی به سر بریده شدة بطری بچسبانید. 4- یک لایه رنگ زمینه به کل کار (هم سر بطری، هم بدنه) بزنید و بگذارید رنگ آنها خشک شود. 5- برای ساختن عروسکهای متفاوت، هر کدام را با رنگ موی متفاوت و رنگ لباس متفاوت مانند شکل رنگ کنید. بگذارید لایة دوم رنگ هم خشک شود. 6- تکهای روبان را دور گردن هر عروسک گره بزنید (مانند شکل). عروسکهای شما آماده است. میتوانید با آنها بازی کنید یا آنها را هدیه بدهید.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 104صفحه 15