مجله کودک 104 صفحه 24

ورزش دوست پرونده یک تیم ملی فوتبال تیم ملی فرانسه فرانسه در جام جهانی 1954 فرانسه در جام جهانی 1982 زیدان فرانسه در جام جهانی 1998 l از راگبی تا فوتبال فرانسویها تا اواسط قرن نوزدهم میلادی، طرفدار پر و پا قرص ورزش راگبی بودند. راگبی که نوعی فوتبال آمریکایی است، مدتها محبوبترین ورزش در فرانسه بود. l جهان فوتبال به فرانسه مدیون است اندیشه برگزاری جامهای جهانی فوتبال، از فکر فرانسویها ریشه گرفت. «ژول ریمه» رئیس فدراسیون فوتبال فرانسه در آغاز قرن بیستم، طرح برگزاری جامهای جهانی را پیشنهاد کرد که از سوی همه جهان پذیرفته شد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 104صفحه 24