مجله کودک 129 صفحه 24

بمب افکن مهم شوروی ها در طی جنگ جهانی «ایلوشین 2» نام داشت. البته بمب افکن «استورموویک» نیز به همان اندازه ایلوشین در خدمت جنگ بود. استالین رهبر شوروی درباره اهمیت هواپیما برای کشورش گفته بود:

مجلات دوست کودکانمجله کودک 129صفحه 24