مجله کودک 130 صفحه 9

باران شیرین مهر ماهوتی یک عالمه باران از آسمان بارید توت قشنگ ما خوشحال شد خندید از خنده های او پر شد حیاط ما من جمع می کردم هر دانه آن را امروز بارانش به به چه شیرین بود هم قطره باران هم توت رنگین بود بویینگ 247

مجلات دوست کودکانمجله کودک 130صفحه 9