مجله کودک 130 صفحه 21

شاهد! صدای حرکت کنکورد گوش خراش است. البته چون این هواپیما سریع تر از صوت حرکت می کند. صدای خود را جا می گذارد! به همین دلیل و به خاطر مشکلات دیگر این پرنده فلزی غول پیکر آخرین پرواز خود را سال گذشته میلادی (2003) انجام داد و پس از 34 سال پرواز کنکورد برای همیشه با همه خدحافظی کرد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 130صفحه 21