مجله کودک 130 صفحه 22

مشخصات کنکورد ظرفیت حمل مسافر= 100 نفر ظرفیت حمل بار= 600 کیلوگرم سرعت بلند شدن از زمین= 420 کیلومتر در ساعت سرعت حرکت در هوا= 2 ماخ (2180 کیلومتر در ساعت) طول بدنه= 62 متر طول بال= 5/25 متر خدمه پرواز= 2 خلبان، یک مهندس پرواز، 6 مهماندار

مجلات دوست کودکانمجله کودک 130صفحه 22