مجله کودک 130 صفحه 23

فرودگاه ها تا قبل از ساخته شدن فرودگاه بیشتر هواپیماهای اولیه با داشتن قطعات قایق در زیر خود بر روی آب دریاچه ها فرود می آمدند. تا این که اولین فرودگاه در منطقه «کریدون» نزدیک لندن در سال 1982 میلادی ساخته شد. کریدون- اولین فرودگاه جهان

مجلات دوست کودکانمجله کودک 130صفحه 23