مجله کودک 130 صفحه 24

ادامه دارد امروزه یکی از بزرگترین فرودگاه های جهان فرودگاه ملک عبدالعزیز در عربستان سعودی است که حدود 23 هزار هکتار وسعت دارد. فرودگاه دالاس آمریکا فرودگاه شارل دو گل فرانسه فرودگاه برلین در آلمان و فرودگاه امام خمینی (ره) در کشور ما هم از بزرگ ترین فرودگاه های جهان و منطقه هستند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 130صفحه 24