مجله کودک 130 صفحه 25

مورچه خوار گرسنه این مورچه خوار بوی مورچه به دماغش خورده و می خواهد هر چه زودتر خودش را به لانه مورچه ها در وسط تصویر برساند. به نظر شما از چه راهی می تواند به هدفش برسد؟! پاسخ سرگرمی های شماره گذشته: تصویر مبهم 5 مورد اشتباه 5 مورد اشتباه در این تصویر می بینید. آنها را پیدا کنید. مورچه خوار و لانه مورچه ها یک فرودگاه به طور کلی شامل قسمت های زیر است: 1- آشیانه هواپیما 2- پایانه مسافران 3- محل حرکت مسافران 4- برج کنترل 5- باند فرودگاه

مجلات دوست کودکانمجله کودک 130صفحه 25