مجله کودک 130 صفحه 26

داریوش رمضانی موضوع هفته: دوست من چرا اینجوری ساکت و آرام نشسته؟ خیلی وقتها هست که از دویدن و بازی کردن خسته می شویم و دوست داریم یه کم بشینیم و استراحت کنیم. دوست من در این قسمت خیلی آرام و ساکت نشسته، ولی من شک دارم که به خاطر استراحت باشه. از چهره اش معلومه که کمی ناراحته، کمی نگرانه، نمی دونم ... شما فکر میکنید موضوع چیه؟ شاید او داره شرایط سختی رو تحمل می کنه و متنظره که شاید هم حوصله اش سر رفته، طوری که بهترین و جذاب ترین داستانها هم دیگه براش جالب نیست. حمل بار به هواپیما مانند شکل مقابل انجام می شود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 130صفحه 26