مجله کودک 130 صفحه 27

احتمالا رفته پیش آقای چوپان و گوسفندها، ولی اونا نبودن و ... شاید هم دلیل گوشه گیری و تنها نشستن دوست من اینه که کسی به توانائی های اون توجه نمی کنه. نه! امان از دست گوسفند های آقای چوپان! دوست من به صندلی چسبیده! بخاطر همین مجبوره هر جا میره، صندلی را هم با خودش ببره! برگشت بار از هواپیمای فرود آمده مانند شکل مقابل است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 130صفحه 27