مجله کودک 130 صفحه 30

مسابقه ورزشی شماره (3) (1) تصویر یکی از صحنه های مسابقات جام جهانی فوتبال را می بینید که در سال 2002 میلادی در کره ژاپن برگزار شد. برای ما به نشانی مجله نامه بنویسید و به این پرسش پاسخ دهید: تصویر مربوط به کدام بازی است؟ (2) تصویر یکی از صحنه های مسابقات فوتبال باشگاهی کشورمان را می بینید برای ما به نشانی مجله نامه بنویسید و به این پرسش پاسخ دهید: تصویر مربوط به دیدار کدام تیم های باشگاهی است؟ پاسخ های خود را به نشانی مجله ارسال کنید. روی پاکت بنویسید: «مربوط به مسابقه ورزشی شماره 3» سپس پاسخ خود را به صورت فوتبال خارجی فوتبال داخلی تفکیک کنید. هواپیما چگونه پرواز می کند؟ 1- نیروی حاصل از قدرت موتور که نیروی پیش رونده نام دارد. 2- نیروی پیش رونده به تدریج بر نیروی مقاوم (پسا) غلبه می کند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 130صفحه 30