مجله کودک 130 صفحه 33

... و هفت تیر «کربی» از دستش می پرد و به زمین می افتد. «کربی» شیرجه می رود تا هفت تیرش را بر دارد. در همین زمان به راحتی در تیررس گلوله جانی گات قرار می گیرد و ... اما ماشین گشت پلیس از راه می رسد و ورق بر می گردد. کربی نجات پیدا می کند. بیل. مثل این که اونجا تیر اندازیه. بپیچ به طرف خیابان «پی یر» ... پلیس ها با اومدن اینا. دیگه اینجا برای من خیلی شلوغ و خطری شده. اوضاع بی ریخته ... بعضی از هواپیماها توانایی فرود بر روی آب و پرواز از سطح آب را دارند. این نوع هواپیما بیشتر در جزایر مسکونی و دریاچه ها مورد استفاده قرار می گیرد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 130صفحه 33