مجله کودک 130 صفحه 35

2- در مرکز پره های آسیاب بادی یک سوراخ ایجاد کنید. سپس سیم گل فروشی را از سوراخ یک مهره رد کنید (در حالی که یک انتهای سیم را طوری خم کرده اید که مهره نیفتد) انتهای دیگر سیم را که از سوراخ مهره رد شده از سوراخ پره های کاغذی آسیاب بادی عبور دهید. سپس یک مهره دیگر از سیم رد کنید. بقیه سیم را از سوراخ های لوله مقوایی که در مرحله اول ایجاد کرده اید رد کنید. مهره سوم را هم از سیم بیرون آمده عبور دهید و انتهای سیم را چنان پیچ دهید که چیزی از انتهای سیم نیفتد. 3- حالا می توانید با یک ماژیک در و پنجره روی لوله مقوایی بکشید. سپس روی کاغذ قهوه ای الگوی سقف را که در صحنه قبل آمده پیاده کنید و دور آن را ببرید. قطعه بریده شده را به صورت مخروط (قیف) در آورید. سپس چسب بزنید و با گیره کاغذی آن را محکم نگه دارید تا چسب آن خشک شود. حالا لبه بالایی لوله را با چسب بپوشانید و سقف مخروطی شکل را روی آن فشار دهید تا بچسبد. هواپیمای فانتزی شکل «گوپی» آن قدر بزرگ است که با آن می توان قطعات هواپیماهای دیگر را حمل کرد! گوپی شباهت زیادی به یک وال پرنده دارد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 130صفحه 35