مجله کودک 130 صفحه 44

مسابقۀ جواهرات گمشده شرح در صفحه 2 سهیل دانش اشراقی کتاب در مجله هفته آینده درباره دزدان دریایی، لوازم و ابزار آنها، کشتی های دزدان دریایی، گنج های ربوده شده و ... است. پنجشنبه دهم اردیبهشت منتظر کتاب در مجله دزدان دریایی در همین مجله باشید!

مجلات دوست کودکانمجله کودک 130صفحه 44