مجله کودک 139 صفحه 20

جدول چهار مربع افقی 1- می گویند از پونه بدش می آید ! 2- پول خارجی 3- پشیمانی - رستاخیز 4- پرداخت پول یا غرامت از طرف شرکتها و بنگاههای مخصوص در هنگام خطر یا خسارت 5- آن که یا آنچه که در مرتبه سی واقع شده و در واقع منسوب به عدد سی باشد . 6- دارنده 7- دیکته خودمان ! 8- شک و دودلی - آماده و مهیا 9- رنگ آسمان 10- دارایی عمودی 1- پیامبری 2- خانه و شهر و محل 3- نامی است عربی به معنای بزرگوارتر و جوانمرد تر 4- نام صاحب زمان 5- تیره و کدر 6- واحد مقیاس سطح برابر با صد متر مربع 7- روزی 8- طرف چپ 9- اشاره کردن 10- ابزاری که بنا به آن گل یا گچ بمالد 11- کامل و بی عیب 12- تله و بند 13- حرف همراهی 14- جانور خرطوم بلند عاج دار . جدول دو مستطیل پاسخ جدول شماره گذشته مدل های دهه 50 مدل های جدید فیات از سال 1955 میلادی به بعد با سرعت و تنوع زیادی یکی پس از دیگری عرضه می شد . فیات 600 یکی از این محصولات بود که بر خلاف تولیدات قبلی فیات ، بزرک تر ساخته شده بود . مدل جدید فیات 500 به نام فیات نوا 500 نیز در همین سال ساخته شد . از این سال به بعد فیات های مدل 1300-1500و 1800 نیز ساخته شدند نمونه ای از فیات استیشن نیز در همین ایام ساخته شد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 139صفحه 20