مجله کودک 139 صفحه 23

از سال 1966 ، جیووانی آنیلی پسر جانشین آنیلی پدر شده بود (پدر ادوارد و آنیلی کتاب در مجله شماره 136) آنیلی تصمیم جدید بر اتوماتیک کردن همه جانبه خط تولید فیات داشت . از این زمان به بعد است که با تمام مشکلات موجود فیات به سمت خط تولید اتوماتیک پیش رفت .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 139صفحه 23