مجله کودک 139 صفحه 24

برای اتوماتیک کردن تولید فیات ، در سال 1978 میلادی فیات از فن آوری روبات در خط تولید خود بهره جست . بیشتر مراحل ساخت بدنه و نصب قطعات اصلی موتور فیات از این زمان به بعد با کمک روبات ها انجام می شد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 139صفحه 24