مجله کودک 139 صفحه 42

دوست بهای اشتراک ، تاپایان 1383* هرماه 4 شماره ، هر شماره 1750ریال مبلغ اشتراک را به حساب شماره 5252 بانک صادرات میدان انقلاب کد 76 به نام موسسه تنظیم و نشر آثار امام ره واریز کنید . (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک صادرات در سراسر کشور ) فرم اشتراک را همراه بارسید بانکی به نشانی : تهران - خیابان انقلاب - چهارراه حافظ ، پلاک 962 امور مشترکان مجله دوست ارسال فرمایید . قابل توجه متقاضیان خارج از کشور بهای یک شماره از مجله هفتگی دوست : *خاورمیانه(کشورهای همجوار) 000/7 ریال *اروپا ،آفریقا ژاپن 000/8 ریال *آمریکا ،کانادا ،استرالیا 500/9 ریال بستگان هر یک از افراد ساکن در خارج از کشور که در ایران سکونت دارند . می توانند مبلغ فوق را به حساب اعلام شده واریز نمایند و سپس نشانی فرد خارج از کشور را به امور مشترکان مجله دوست ارسال نمایند . دوستان عزیز لطفا قسمتهای مشخص شده را بریده و خودتان یک پاکت نامه با آن بسازید و برای ما بفرستید . فرم اشتراک نام : ..................... نام خانوادگی :......................... تاریخ تولد:.......................................... تحصیلات :............................... نشانی :.................................. کد پستی :.............................. تلفن :............................................ شروع اشتراک از شماره : ....................................... تا شماره:.............................. امضاء فیات ایده آ فیات پالیو ، ویک اند

مجلات دوست کودکانمجله کودک 139صفحه 42