مجله کودک 141 صفحه 33

یکی از معروفترین سفرهای دریایی با قایق پارویی، مربوط به سال 1789 میلادی است. در این سال سرنشینان کشتی «بونتی» به فرماندهی کاپیتان «ویلیام بلیگ » به دلیل مشکل پیش آمده سوار بر قایق پارویی شدند که 18 سرنشین داشت. آنها با پارو زدن فاصله 3900 مایل را در 43 روز با کمترین آب و غذا ، طی کردند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 141صفحه 33