مجله کودک 147 صفحه 22

85 درصد پرتوهای کیهانی از هسته اتم هیدروژن تشکیل شده اند. اما جنس پرتوهای کیهانی که از کهکشان ها به سوی زمین می آید، از هلیوم و هسته های سنگین تر است. الکترون ها و نوترون ها در پرتوهای کیهانی به مقدار زیاد وجود دارند. البته بیشتر پرتوهای کیهانی توسط جوّ زمین دفع می شوند. همچنین میدان های مغناطیسی در اطراف زمین وجود داند که مانع رسیدن پرتوهای زیانبار کیهانی می شوند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 147صفحه 22