مجله کودک 147 صفحه 26

جوّ مشتری از ابرهای فشرده قرمز ، قهوه ای و زرد که شامل ترکیبات بسیار سمّی آمونیاک است، پر شده است. دما در این سیاره 150- درجه سانتیگراد است و تند بادهای پر انرژی بر سطح آن می وزند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 147صفحه 26