مجله کودک 161 صفحه 6

یک دانه چوب کبریت ناصر کشاورز یک دانه چوب کبریت شمع تولدم بود مهمان من در این جشن تنها دل خودم بود گربه پلنگی قرمز ، نوع دیگری از گربه پلنگی است که جانور شناسان به آن گربه مرمری نیز لقب داده اند . رنگ اصلی بدن این گربه ، نارنجی مایل به قرمز است که همان رنگ اصلی گربه پلنگی ایرانی می باشد . تغییرات رنگ در نمونه های بالغ و بزرگسال گربه پلنگی قرمز دیده شده است .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 161صفحه 6