مجله کودک 161 صفحه 22

ماین کن لاک پشتی عنوانی است که جانور شناسان به این گربه لقب داده اند . پاها در این گربه بسیار بلند و کشیده است و رنگ مشکی در نقاطی از بدن به راحتی دیده می شود . دم این گربه نیز کمی پهن تر از اندازه معمول است .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 161صفحه 22