مجله کودک 173 صفحه 24

ترمزهای دیسکی ساخت کمپانی «مک فرسون» قابلیت ایستایی زیادی به خودرو می­داد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 173صفحه 24