مجله کودک 173 صفحه 25

مسابقۀ ورزشی شماره (45) (1) تصویر یکی از صحنه­های مسابقات فوتبال یورو 2004 را می­بینید که در پرتغال برگزارشد. برای ما به نشانی مجله نامه بنویسید و به این پرسش پاسخ دهید: تصویرمربوط به دیدارکدام دوتیم است؟ (2) تصویر یکی از صحنه­های مسابقات فوتبال باشگاهی کشورمان را می­بینید. برای ما به نشانی مجله نامه بنویسید و به این پرسش پاسخ دهید: تصویرمربوط به دیدار کدام تیم­های باشگاهی است؟ پاسخ­های خود را به نشانی مجله ارسال کنید. روی پاکت بنویسید: «مربوط به مسابقه ورزشی شماره (45)». سپس پاسخ خود را به صورت فوتبال خارجی و فوتبال داخلی جدا کنید. پلیموت خودروی پلیموت محصول سال 1970 آمریکا با 8 سیلندر و حداکثرسرعت 220 کیلومتردرساعت

مجلات دوست کودکانمجله کودک 173صفحه 25