مجله کودک 173 صفحه 35

حماسه دلیران بوشهر وتنگستان دلوار، تنگستان ودشتستان ازمناطق اطراف بوشهر هستند. در زمان ناصرالدین شاه قاجار، ارتش ایران، هرات را اشغال کرد. به این خاطر، بین ایران و انگلستان، که کنترل هرات را دردست داشت؛ حالت جنگی پیش آمد. چند سال بعد درسال 1913 میلادی، انگلیسی­ها منطقه بوشهر را مورد تجاوز قراردادند. غافل ازآنکه گروهی ازدلیران منطقه تنگستان و دشتستان مقابل نیروهای بیگانه ایستادگی خواهند کرد. «رئیس علی» از اهالی دلوار، رهبر مبارزین برعلیه انگلیسی­ها بود. او به همراه تفنگچی­هایش شهربوشهر را ازافراد ناپاک و مستبد که به دربار قاجار وابسته بودند، پاک کرد. رئیس علی، دوستانش را برای اداره گمرک، انتظامات شهر و دیگر ادارات برگزید. اما این کاردلیران تنگستان برانگلیسی­ها که اداره گمرک بوشهر را دراختیار داشتند، گران آمد. آنها با کمک خوانین خود فروخته جنوب ایران برعلیه دلیران تنگستان و رئیس علی دلواری متحد شدند تا او را ازسر راه بردارند. جنگ بین دلیران تنگستانی از یک طرف و انگلیسی­ها و خوانین متحد آنها از سوی دیگر تا مدتها ادامه داشت وآنها نتوانستند بررئیس علی وهمرزمانش پیروزشوند. تا اینکه شبی که رئیس علی قصد حمله ناگهانی به نیروهای انگلیسی را داشت، درمحلی به نام «تنگک صفر»که امروزه نیزوجود دارد؛ ازپشت، هدف گلوله یکی ازهمراهان خائن خود قرارگرفت و در دم به شهادت رسید. هفته آینده از آداب و رسوم بوشهر، سوغاتی­ها و جاهای دیدنی این منطقه برایتان مطلب خواهیم نوشت. نمای عقب ازخودروی پونتیاک ترانس AM

مجلات دوست کودکانمجله کودک 173صفحه 35