مجله کودک 173 صفحه 37

جدول یک مربع در 2 مستطیل افقی 1- تمیز و پاکیزه. 3- بیماریی که ازطریق لبنیات آلوده به انسان منتقل می­شود- روز نیست. 4- وسیلۀ کارنجار. 5- حیوان وحشی. 6- شخصیت ملعون صحرای کربلا- بخارآب پراکنده در هوا 8- غوزه پنبه- زهر. عمودی 1- از طریق بینی آن را استشمام می­کنند. 3- من و شما. 4- بهشت زیر پای اوست. 5- با آن نان می­پزند- زیاد نیست. 6- طبقه اول ساختمان را به طبقۀ دوم و بقیه طبقه­ها وصل می­کند. 7- میوه­ای شبیه سیب. 8- اشاره به دور. 9- حرارت بالای بدن. پاسخ جدول شماره گذشته جدول 36 خانه! نمای جلوی پورشه. تا سال 1952، شیشه جلو به صورت دوتکه ساخته می­شد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 173صفحه 37