مجله کودک 173 صفحه 38

نویسنده: اس. جاکوبسون مترجم: نادیا علاء نجات دهندگان... قسمت ششم از مجموعه داستان­های تام وجری نمای عقب پورشه 356 شباهت زیادی به فولکس واگن داشت

مجلات دوست کودکانمجله کودک 173صفحه 38