مقصد دوم جوهر و عرض

مقـصد دوم

 

جوهر و عرض


تقریرات فلسفه امام خمینی (س)(ج. ۱)صفحه 355

 

تقریرات فلسفه امام خمینی (س)(ج. ۱)صفحه 356