مقصد دوم امور عامّه

فعل یا أَن یفعل:

فعل یا اَن یفعل:

‏مقولۀ فعل به تأثیر تدریجی نیروی فاعل در منفعل گویند، مانند تأثیر حرارت در‏‎ ‎‏آب و تأثیر آفتاب در رسیدن میوه.‏

تقریرات فلسفه امام خمینی (س)(ج. ۱)صفحه 397