مجله کودک 206 صفحه 7

گلدسته های مسجد بوی جوانه دارد گویی درون آنها گل آشیانه دارد *** چون روزه بوده ام من بسیار شادمانم بر سفرۀ خداوند امروز میهمانم در همین لحظه پدر و مادر فیونا نیز از راه می­رسند. آنها هم باور کرده اند که شرک به شکل چارمینگ در آمده است. ------

مجلات دوست کودکانمجله کودک 206صفحه 7