مجله کودک 206 صفحه 24

همان شب، مجلس عروسی فیونا و چارمینگ در حال برقرار شدن است فشفشه­های رنگی، تمام آسمان شهر ((خیلی خیلی دور)) را روشن کرده است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 206صفحه 24