مجله کودک 206 صفحه 36

راه پرپیچ و خم این پسر بچه و سگ او قصد دارند هر چه زودتر توپ را وارد دروازه کنند. کمکشان کنید و راه درست را به آنها نشان دهید. دری به سوی مقبره پاسخ سرگرمی شماره گذشته: در آخر تصمیم می­گیرد، شربت را در چای فیونا بریزد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 206صفحه 36