مجله کودک 208 صفحه 6

مثل گنجشک ها... افشین علاء مثل یک بید، آسمان لرزید ناگهان در هوای پاییزی بچّه ها روی خاک افتادند همه چون برگ های پاییزی *** ----- o سلاح کمری FN این اسلحه کمری توسط شخصی به نام «براونینگ» طراحی و ساخته شد که خود بعدها اسلحه براونینگ را عرضه کرد. سلاح کمری FN، نیمه اتوماتیک است. 20 سانتی متر طول و حدود یک کیلوگرم وزن دارد. تعداد فشنگ های سلاح، 13 عدد است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 208صفحه 6