بخش اول: استکبار جهانی

فصل دوم: سیاستهای عملی استکبار در جهان

‏اعمال سلطه از طریق نهادهای بین المللی‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 35