بخش دوم: امریکا سردمدار استکبار جهانی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

 

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

 فصل اول: امریکا، شیطان بزرگ

‏ ‏

 فصل دوم: سیاستهای امریکا در برخورد

                  با جهان اسلام

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 69

‎ ‎

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 70